Altri sport

Baseball, sparatoria durante Washington-San Diego